آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 2
موضوع‌ها: 1
اعضا: 70
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/02
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/01
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/57
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/03
تعداد موضوعات هر عضو: 0/01
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 1
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: Ruknienaism
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 2/86%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: بحث های عمومی استان (با 2 ارسال , 1 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
ایرادهای ارتباطی شبکه دولت (1 پاسخ)
ایرادهای ارتباطی شبکه دولت (270 بازدید)